Ochrana soukromí

VLTAVAN SPORT s.r.o.
IČ: 27098613
se sídlem Randova 3205/2, 150 00 Praha 5
(dále jen „správce“)

Klient – fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány (dále jen „subjekt údajů“)

Subjekt údajů uděluje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto společnosti VLTAVAN SPORT s.r.o. (správci) souhlas ke zpracování veškerých osobních údajů, které mu sdělil.

Osobní údaje, které budou správcem zpracovávány:

 • jméno a příjmení

 • adresa

 • e-mail

 • telefon.

Správce bude zpracovávat Osobní údaje pro následující účely:

 • registrace do rezervačního systému Vltavan Sport a vedení agendy členství, permanentek, rezervací, služeb, tréninků či kurzů a nákupů služeb a zboží (i prostřednictvím e-shopu)

 • prostor je monitorován pro ochranu zdraví, bezpečnosti a majetku Správce i subjektů údajů.

Správce bude Osobní údaje zpracovávat:

 • automatizovaně (strojově) prostřednictvím výpočetní techniky,

 • ve fyzické podobě (písemně).

Osobní údaje mohou být předány k dalšímu zpracování následujícím subjektům:

 • poskytovatelům účetních služeb,

 • poskytovatelům právních služeb,

 • poskytovatelům IT služeb a technologií.

Tento souhlas je udělen na dobu trvání smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, v potřebném rozsahu po skončení smluvního vztahu a dále na dobu, která je uložena zákonnými předpisy.

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

 • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů

 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně

 • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy

 • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky

 • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat.

V případě dotazů a stížností je subjekt údajů oprávněn kontaktovat společnost – kontakt na správce GDPR: 703 435 356.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo se obrátit na soud.