Provozní řád

Provozní řád FITNESS VLTAVAN

Tento Provozní řád je závazný pro návštěvníky prostor fitness centra na adrese náměstí T. G. Masaryka 28, 264 01 Sedlčany, okres Příbram (dále jen „Fitness centrum“) provozovaného společností VLTAVAN SPORT s.r.o, se sídlem: Randova 3205/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238697 (dále jen „Provozovatel“).

Návštěvníkem se pro účely tohoto Provozního řádu rozumí každá osoba, která navštíví prostory Fitness centra a bude zde využívat Provozovatelem nabízených služeb. Každý návštěvník se zavazuje dodržovat tento Provozní řád, který je zveřejněn v prostorách Fitness centra a též na internetových stránkách www.vltavansport.cz

Vstup do prostor Fitness centra za účelem využívání Provozovatelem nabízených služeb je možný nejdříve po dosažení věku 15 let.

Článek I. –  Všeobecné informace

 1. Provozní doba Fitness centra

Provozní doba Fitness centra je zveřejněna na internetových stránkách www.vltavansport.cz a je též vždy zveřejněna v prostorách Fitness centra. Návštěvníci jsou povinni ukončit své sportovní činnosti nejpoz­ději půl hodiny před koncem provozní doby Fitness centra a opustit jeho prostory nejpozději do konce provozní doby.

Provozovatel si vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit provozní dobu Fitness centra dle potřeby.

Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení provozu Fitness centra v odůvodněných případech, zejména pro nezbytné úpravy a opravy, které se neslučují se zachováním běžného provozu a též v případě události vyšší moci.

 1. Služby a zařízení Fitness centra

Fitness centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejností. Fitness centrum poskytuje služby spojené se zdravým životním stylem, služby posilovny, cardio zóny a sál na individuální fitness služby včetně skupinových lekcí a jiné.

Ceny za služby poskytované ze strany Fitness centra jsou stanoveny v příslušné Smlouvě o členství ve fitness VLTAVAN SPORT s.r.o. (dále jen „Smlouva“), případně se řídí aktuálně platným ceníkem Provozovatele pokud taková Smlouva uzavřena s konkrétním Návštěvníkem nebyla. Informace o službách a zařízeních, jejichž využívání je zahrnuto v jednotlivých druzích členství a ceník jsou k dispozici v prostorách Fitness centra a na jeho internetových stránkách.

Článek II. –  Pravidla pro užívání zařízení a služeb Fitness centra

 1. Bezpečnostní pravidla

Návštěvníci vykonávají veškerou sportovní činnost ve Fitness centru na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Návštěvníci nesmějí ve Fitness centru vykonávat sportovní činnost pokud jsou nemocní, zranění, pravidelně užívají léky či jiné látky, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit jejich fyzické či duševní schopnosti anebo jsou jinak indisponováni pro výkon sportovní činnosti.

Vstup do Fitness centra a užívání všech jeho zařízení a/nebo služeb pod vlivem omamných či psychotropních látek je striktně zakázáno. Návštěvník pod vlivem omamných či psychotropních látek, včetně alkoholu, bude z prostor Fitness centra vykázán, a to bez nároku na náhradu zaplaceného příspěvku/vstupného. Návštěvníci jsou povinni při využívání zařízení a služeb Fitness centra dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních návštěvníků a respektovat pokyny pracovníků Fitness centra.

První pomoc zajišťuje v případě asistovaného využívání zařízení Fitness centra příslušný osobní trenér. V ostatních případech je ošetření první pomoci zajišťováno na recepci Fitness centra, která je vybavena zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů.

 1. Pravidla chování

Návštěvníci jsou povinni chovat se po dobu své přítomnosti ve Fitness centru způsobem, který nebude omezovat jiné návštěvníky ve využívání zařízení a služeb Fitness centra.

Ve všech prostorách Fitness centra je zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm, konzumovat alkohol, vnášet nebo vodit zvířata do prostor Fitness centra, vstupovat do společných prostor Fitness centra v nevhodném oblečení, vstupovat do prostor Fitness centra vyhrazených pro opačné pohlaví, či chovat se v rozporu s dobrými mravy.

Návštěvníci jsou povinni používat pro vstup i výstup do/z šaten Fitness centra čtečku u dveří šatny. Návštěvník je povinen projít vždy těmito dveřmi za použití čtečky, tj. přiložit kartu na čtečku a následně projít. Pokud čtečka Návštěvníkovi vstup neumožní, je příčinou pravděpodobně neuhrazený členský poplatek/vstupné nebo útrata na baru. V tomto případě se Návštěvník obrátí na recepci Fitness centra pro bližší informace. Jakékoliv obcházení čtečky povede k vykázání Návštěvníka z prostor Fitness centra bez nároku na náhradu případně zaplaceného vstupného/členského příspěvku.  

Návštěvníci jsou povinni své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušného chování. Návštěvníci jsou povinni do Fitness centra vstupovat pouze v čisté sportovní obuvi (nikoli venkovní) a vhodném sportovním oblečení. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat Návštěvníka, který nebude vhodně oblečen, aby se převlékl, případně Fitness centrum opustil.

Pracovníci pověření Provozovatelem k zajištění bezpečnosti a pořádku ve Fitness centru jsou oprávněni kdykoli vyzvat Návštěvníky, kteří svým chováním porušují tento Provozní řád, zejména ruší či omezují jiné návštěvníky, aby Fitness centrum opustili. Návštěvník je povinen dané výzvě okamžitě vyhovět, v opačném případě může být z Fitness centra vyveden.

 1. Úhrady služeb

Každý Návštěvník je oprávněn využívat služeb Fitness centra teprve poté, kdy provede úhradu těchto služeb.

Každá návštěvník hradí konzumaci a využití doplňkových služeb Fitness cenra, které nejsou zahrnuty v rámci jím zakoupeného vstupu/členského příspěvku (např. osobní tréninky, masáže, solárium, poradenství, wellness, doplňkový sortiment) a to buď přímou úhradou (v hotovosti či prostřednictvím platební karty) nebo odečtením příslušné částky z předem složeného depozitu.

 1. Depozit

Návštěvník si může prostřednictvím recepce (hotovostně anebo prostřednictvím platby platební kartou) zřídit depozit, ze kterého může následně hradit služby v rámci Fitness centra. Provozovatel vystaví Návštěvníkovi/kupujícímu daňový doklad, resp. účtenku splňující náležitosti daňového dokladu.

V případě, že Návštěvník nebude s depozitem disponovat déle než rok, je Provozovatel oprávněn si tento depozit ponechat bez nároku na náhradu vůči Návštěvníkovi.

 1. Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve speciálním dokumentu označeném slovy „Informace ke zpracování osobních údajů“.

 1. Zázemí pro návštěvníky

V zázemí Fitness centra se pro Návštěvníky nacházejí skříňkové boxy pro odkládání osobních věcí a oblečení. Zázemí je rozděleno pro muže a ženy, přičemž každé oddělení má své vlastní sociální zařízení (sprchy a WC) s kompletním sanitárním vybavením.

 1. Pravidla pro odkládání osobních věcí při využívání služeb a zařízení Fitness centra

Pro odkládání oblečení při využívání služeb a zařízení jsou Návštěvníkům v prostorách Fitness centra k dispozici skříňky, které je možno uzamknout pomocí elektronického zámku. Čip k uzamčení skříňky si Návštěvník může zdarma zapůjčit na recepci. Vždy před opuštěním Fitness centra jsou Návštěvníci povinni skříňku vyklidit a ponechat otevřenou. Skříňka, která nebude vyklizena do konce pracovní doby Fitness centra v daném dni, bude pracovníky Fitness centra za využití dostupných prostředků otevřena. Návštěvník je tímto výslovně upozorněn, že může dojít k poškození či znehodnocení předmětu, kterým byla skříňka v rozporu s tímto provozním řádem uzamčena. Stejně tak může dojít k poškození věcí, které se nacházely v takto uzamčené skříňce. Obsah skříňky bude následně uschován v prostorech Fitness centra po dobu 30 dnů. V této době jej bude možno vyzvednout na recepci Fitness centra.

Provozovatel neručí za cennosti a jiné věci vyšší hodnoty (zejm. klenoty, peníze, elektronika, či jiné předměty včetně oblečení a doplňků v kumulativní hodnotě přesahující 5000,- Kč) uložené ve skříňkách. Vedení Fitness centra neodpovídá za ztrátu osobních věcí odložených v prostorách Fitness centra mimo prostory k tomu speciálně určené, tj. mimo skříňky s elektronickým zámkem. Případné právo na náhradu vzniklé škody je Návštěvník povinen u Provozovatele uplatnit bezodkladně poté, co se o škodě dozvěděl, tedy před opuštěním prostor Fitness centra v daný konkrétní den, kdy ke škodě došlo.

 1. Pravidla sportovní činnosti

Na kožené potahy je zakázáno stoupat v obuvi. Po ukončení cvičení je Návštěvník povinen uvést nářadí a stroje zpět do původní polohy a na svá místa. Jakékoli úpravy a přesouvání stojanů, strojů nebo ostatního vybavení ve Fitness centru je zakázáno. Návštěvníci jsou povinni předcházet, v rámci svých možností, poškození zařízení Fitness centra, případně zjištěné poškození nebo nedostatky oznamují na recepci Fitness centra. V případě, že některé zařízení vykazuje dle názoru Návštěvníka závadu ohrožující bezpečnost návštěvníků, je povinen tuto skutečnost oznámit přítomnému zaměstnanci Provozovatele a zařízení nepoužívat.

Každý Návštěvník je povinen při sportovní činnosti používat vlastní čistý ručník tak, aby jím využité zařízení Fitness centra bylo udržováno v čistotě. Ručník je možno zapůjčit na recepci za poplatek dle aktuálního ceníku.

 1. Osobní tréninky

Cvičební program, správnost provádění cviků a otázky správné výživy mohou Návštěvníci v prostorách Fitness centra konzultovat pouze s osobním trenérem – pracovníkem Provozovatele, se kterým si mohou též domluvit individuální trénink či tréninkový plán. Cena individuálních tréninků není zahrnuta ve vstupném/členském příspěvku a řídí se aktuálně platným ceníkem služeb zveřejněným na www.vltavansport.cz/cenik. Návštěvníkům je zakázáno využívat v prostorách Fitness centra osobní trenéry, kteří nejsou pracovníky Provozovatele, a to zejména z důvodu bezpečnosti a zajištění kvality poskytovaných služeb.

 1. Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn Provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách Fitness centra. Aktuální znění Provozního řádu je vždy k dispozici a zveřejněno v prostorách Fitness centra a na internetových stránkách.

Případné stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb nebo nedostatky v zařízení Fitness centra mohou Návštěvníci podat e-mailem, osobně, či jiným k tomu určeným způsobem některému z pracovníků Fitness centra.

Návštěvníci se vstupem do Fitness centra zavazují dodržovat všechna aktuální pandemická opatření.

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1. 8. 2021
Provozní řád WELLNESS VLTAVAN

Provozovatel: VLTAVAN SPORT s.r.o.

Randova 32005/2 Smíchov

150 00 Praha 5

Provozovna je na adrese: náměstí T.G. Masaryka 28

264 01 SedlčanyVstup do prostor Wellness

 • Návštěvník se zavazuje k dodržení tohoto provozního řádu, dodržování návštěvní doby a je povinen dbát pokynů zaměstnanců.

 • Děti do 16 let, mohou do prostor wellness vstoupit jen v doprovodu dospělé osoby a to pouze ve dnech pondělí- pátek od 8 – 13 hod.

 • Při naplnění kapacity wellness nebude povolen vstup dalším návštěvníkům.

 • Při překročení časového limitu nebo předplaceného vstupného je návštěvník povinen uhradit doplatek podle platného ceníku.

 • V celém wellness platí zákaz kouření.

Vyloučení vstupu do Wellness

 • Osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Rodinní příslušníci osob postižených nakažlivou infekční chorobou, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, vyrážkami, obvazy na těle, rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu. Osoby postižené kožním onemocněním, které není přenosné, budou do wellness vpuštěni po předložení lékařského potvrzení o tom, že se nejedná o nakažlivou nemoc.

 • Do prostor wellness je zakázán vstup zvířatům.

Provozní pokyny pro návštěvníky

 • Před vstupem do šaten je návštěvník povinen vyzout se ve vyzouvací zóně.

 • Návštěvník si odloží své věci do šatní skříňky.

 • Za věci odložené mimo šatní skříňky nebo v neuzamčených šatních skříňkách provozovatel neodpovídá. Šatní skříňky nejsou místem obvyklým k úschově cenností. Doporučujeme, aby si návštěvníci uložili cenné věci do sejfu.

 • Vstup do vířivky je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru.

Plavky jsou oděv určený pouze k plavání nebo koupání, bez kapes zipů a jiných kovových prvků.

 • Před vstupem do vířivky, sauny, páry je každý návštěvník povinen se řádně osprchovat a umýt mýdlem.

 • Při pobytu ve wellness je nutné dbát pokynů personálu.

 • V celém wellness je zákaz běhání a skákání do vířivky.

 • Návštěvník je povinen 15 min před ukončením provozní doby opustit wellness.

V prostorách wellness je přísně zakázáno

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

 • Znečisťovat vodu a ostatní prostory jakýmkoliv způsobem.

 • Konzumovat potraviny a nápoje mimo vyznačené prostory

 • Vnášet do wellness skleněné předměty nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

 • Neoprávněné bezdůvodné používání a manipulace s prostředky určené k záchraně a provozu wellness.

 • Sřihání vlasů, nehtů a vousů.

 • Bezdůvodné volání o pomoc.

Závěrečná ustanovení

 • Z wellness bude bez nároku na vrácení peněz vykázán návštěvník, který přes napomenutí zaměstnanců nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. V nutném případě požádá odpovědný pracovník o zakročení Městskou policii nebo policii ČR.Hasiči 150      Záchranná služba 155      Policie 158Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1. 8 2021